תנאי שימוש

כללי

אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות המודעות) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ו/או בניגוד לאיסורי השימוש המפורטים לעיל. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך Ticket Exchange (להלן, "האתר") בלוחות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכיו"ב.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג 
Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך  Ticket Exchange או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה Ticket Exchange בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ- Ticket Exchange . 
אין להציג תכנים מ-  
Ticket Exchange בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר, קובץ סרוק או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
Ticket Exchange רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע פרסום או למחוק מודעה, הנושאת קישור או תוכן כאמור ו/או תוכן או קישור שעלולים לפגוע במוניטין ו/או בשמה הטוב - אין בכך כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של מפרסם מודעה או פרסומת ב- Ticket Exchange הנושאת קישור לתוכן או תוכן כאמור לכל פגיעה שתגרם בשל כך; ו/או כדי להשית על Ticket Exchange אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל כך.
מפרסם המודעה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ובגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.

               
 
מידע שמוסרים מפרסמים - מודעות ופרסומות
Ticket Exchange כולל תכנים (מודעות, תגובות למודעות - טוק-בקים ופרסומות) מטעמם של משתמשי האתר המבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע ("המודעות").
מסירת מודעות לפרסום ב-
Ticket Exchange אינה מקנה לך זכות לדרוש שהן יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
המודעות מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים.

Ticket Exchange אינה כותבת או מוודאת את תוכן המודעות, דיוקן, מהימנותן, שלמותן או עדכניותן. האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות ב- Ticket Exchange. האחריות היחידה לתוכן זה חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמה של Ticket Exchange באשר לרכישת השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר רשאים לבדוק את המודעות לפני פרסומם או במהלך.
כל עסקה שתעשה בין מפרסם המודעה (להלן, "המוכר") בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בין הקונה למוכר. האתר אינו צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים, למוצרים או למידע, שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן ו/או איכותם.

Ticket Exchangeשומרת לעצמה את הזכות לפרסם מפעם לפעם כרטיסים מהאתר בדף הפייסבוק של האתר "שוק הכרטיסים" וזאת על מנת לחשוף את הכרטיסים לקהל נוסף.


איסור ספסרות בכרטיסי מופעים

על פי סעיף 194א לחוק העונשין תשל"ז 1977 המוכר כרטיסים ל"מופע" (מופע בתחום הספורט, הנגינה, השירה, המחול, הדרמה, הקולנוע או בתחום אחר של הבידור או של האמנות) במחיר העולה על הנקוב בכרטיס, ואין לו רישיון למכירת כרטיסים ציבוריים על פי חוק רישוי עסקים, דינו קנס כספי של עד 226,000 שקלים חדשים.

מפרסם המודעה באתר – המוכר, מצהיר בזאת כי מחיר הכרטיס המפורסם נמוך או שווה למחיר הנקוב בכרטיס המקורי וכי אין הוא עובר על חוק הספסרות בין אם במישרין או בעקיפין.

 

 

אבטחת מידע
האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי, עם זאת האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו

 

 

אחריות לגבי התכנים

 המנוי מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלול בו מומעים לו כפי שהם - "AS IS"

 לא תהיה למנוי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי המנוי. האתר יפעל כמיטב

יכולתו על מנת להעביר את התוכן האינפורמטיבי ואת התוכן השיווקי במידה ויהיה, לפי העניין, (להלן ביחד "המידע") בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין האתר אחראי לתוכן, אמיתות ונכונות המידע עצמו. המנוי מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו

 
 
רישום לשירותים
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל והאתר יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות
 
 
השימוש במידע
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. האתר ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
·   כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
·   כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
·   לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.
·   כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
·   האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.